Privacy Statement

Privacy Statement.

MakerStreet verwerkt persoonsgegevens van prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Privacy statement MakerStreet

MakerStreet B.V. (“Makerstreet”) vindt privacy belangrijk en gaat voorzichtig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon beschrijven of die we met een persoon kunnen associëren. MakerStreet verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor je ze achterlaat. Tijdens dit proces houden wij ons aan de eisen van de privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).


Toepassing van dit privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die MakerStreet verwerkt in opdracht van klanten of die nodig zijn voor het verlenen van diensten en services aan klanten.Dit privacy statement is ook van toepassing op de volgende websites:

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Bij het gebruik van onze websites en diensten is het mogelijk dat je bepaalde gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Welke soort persoonsgegevens wij verwerken staat hieronder beschreven.


Toelichting en doeleinden gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor specifieke, expliciete en rechtmatige doeleinden. MakerStreet verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Offerte aanvragen

Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam. Je kunt een vrijblijvende offerte aanvragen via onze website of onze andere communicatiekanalen. Wij gebruiken deze gegevens om offertes op te stellen en te versturen. Ook nemen we gegevens mee in onze administratie zodat we leads, opportunities en orders helder in beeld hebben en jou zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. Als je klant bij MakerStreet wordt, zijn wij wettelijk verplicht je gegevens te bewaren gedurende de klantrelatie en voor een periode van zeven jaar daarna. Wij verwerken deze gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en eventuele beëindiging van de overeenkomst tussen jou en MakerStreet.

Digitale communicatie

Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam. Je kunt in contact komen met MakerStreet via chat, e-mail, contactformulieren of telefonisch contact op te nemen. De de informatie die wij verzamelen worden gebruikt om je vragen te beantwoorden, verdere communicatie op te zetten en je te voorzien van de gewenste informatie.  Voor deze gegevens geldt de bewaartermijn van zeven jaar zolang deze fiscaal relevant zijn. Bent je een klant bij MakerStreet, dan verwerken wij deze gegevens conform een ​​met jouw opgestelde overeenkomst. Als je geen klant bent, verwerken we deze gegevens op basis van ons legitieme belang om jou een kwaliteitsservice te bieden.

Levering diensten en contractuele verplichtingen

Soort persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Om onze contractuele rechten en plichten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, verwerken wij je gegevens, zoals voor facturatie, het bijhouden van licenties en het nakomen van wettelijke beheer verplichtingen. We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren tijdens de contractuele relatie en voor een periode van zeven jaar daarna. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen. Verder verwerken wij deze gegevens in overeenstemming met een overeenkomst met jou.

Nieuwsbrieven, informatie en content

Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres, bedrijfsnaam. Via onze websites is het mogelijk om content en informatie te downloaden. Daarnaast kan je je abonneren op diverse nieuwsbrieven. We gebruiken jouw gegevens om de gevraagde informatie toe te sturen. Tevens kunnen we deze gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het informeren over de door MakerStreet, of bedrijven in het MakerStreet netwerk geleverde dienstverlening via een nieuwsbrief. Nieuwsbrief worden op reguliere basis verstuurd, met als doel je op de hoogte te houden van onze content en diensten. Je gegevens worden bewaard zolang je onze communicatie wilt ontvangen. Wanneer je je afmeldt voor deze communicatie bewaren we je gegevens nog maximaal 1 jaar.De gegevens die je ons hebt verstrekt verwerken we op basis van jouw toestemming. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken via de afmeldlink onderaan iedere digitale nieuwsbrief.

Sollicitaties

Soort persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, CV, motivatiebrief, eventueel VOG, diploma, referenties. Via onze werken bij pagina’s kan je reageren op vacatures bij MakerStreet of agencies binnen het Makerstreet netwerk. Wij bewaren je gegevens tijdens het sollicitatieproces en maximaal vier weken na het einde hiervan. Indien er geen geschikte vacature is, kunnen we jouw gegevens met toestemming maximaal een jaar bewaren, mocht er een vacature vrijkomen die wel matcht. Alle gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben en in bepaalde gevallen op basis van jouw toestemming.

Events

Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam. MakerStreet organiseert geregeld evenementen waarvoor je je kunt aanmelden. De aanmeld gegevens worden gebruikt om toegang te verlenen tot activiteiten en om vervolgens voor zakelijke doeleinden per e-mail contact met je op te kunnen nemen. We bewaren je gegevens zolang je onze nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen. Wanneer je je afmeldt voor deze communicatie bewaren we je gegevens nog maximaal 1 jaar.

Bewaartermijn gegevens

MakerStreet bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als je hier vragen over hebt hebben kun je contact met ons opnemen via info@makerstreet.nl.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen in sommige situaties worden gedeeld met derde partijen, om onze dienstverlening te kunnen verstrekken. Hieronder kunnen organisaties vallen als incassobureaus, applicatie leveranciers, cloudproviders en onze accountants. Verder zullen wij de door jou verstrekte data niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaand toestemming voor heeft gegeven en dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.Als wij samenwerken met organisaties die jouw gegevens of gegevens van jouw klanten verwerken in opdracht van ons, sluiten we een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor een hoog niveau van databeveiliging en vertrouwelijkheid.MakerStreet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Bij overdracht van persoonsgegevens aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau biedt, nemen wij maatregelen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Profilering en cookies

Wij combineren persoonsgegevens uit diverse online bronnen (denk aan informatie ingevuld in een contactformulier en je bezoekersgedrag op onze website), om jou de best mogelijke online ervaring te kunnen bieden. Door jouw data te combineren kunnen wij gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze e-mails kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Zo wordt er voorkomen dat jij content te zien krijgt of informatie toegestuurd krijgt, die voor jou minder relevant is.Bij het verzamelen en combineren van deze data gebruiken we cookies.Als je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wij vragen je akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies.In ons cookiebeleid vind je meer informatie hieromtrent.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot individuele informatie te beperken. We garanderen dat alleen de noodzakelijke personen bij de informatie komen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en dat de toegang tot de informatie is beveiligd en dat onze veiligheidsinspanningen routinematig worden gecontroleerd. Voor meer gegevens over de door MakerStreet genomen maatregelen, zie hier.

Third party websites

Deze privacy statements is niet van toepassing op third party websites die naar onze websites linken. Wij kunnen niet garanderen dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier met jouw informatie omgaan. Lees steeds de privacyverklaring op deze websites voor je ze gebruikt om te lezen hoe ze met jouw informatie omgaan. 

Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten: 

  • Recht op inzage: je hebt het recht de individuele persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.

  • Recht op rectificatie: je hebt het recht individuele informatie die wij over jou verwerken aan te passen of te verbeteren indien deze onjuist of ontoereikend zijn.

  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

  • Recht op verwijdering: kunt van ons eisen dat wij je gegevens verwijderen.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, behoudt je het recht om de individuele informatie die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij

  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken, al dan niet voor korte tijd, wat inhoudt dat wij minder van jouw persoonsgegevens zullen verwerken.

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren. Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je een verzoek sturen naar info@makerstreet.nl. MakerStreet zal je verzoek zo snel mogelijk opvolgen, uiterlijk binnen 1 maand (tenzij het verzoek qua complexiteit meer tijd vergt).

Bereikbaarheid

Als je naar aanleiding van dit privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens.Wij helpen je graag als je vragen hebt rond de verwerking van persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks samen niet uitkomen, dan behoud je je het voorrecht voor om bezwaar aan te tekenen bij de privacytoezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Wij kunnen deze privacy statement zo nu en dan wijzigen en zullen ons inspannen om website bezoekers, klanten en prospects van deze wijzigingen op de hoogte te houden. Hieronder kan je lezen wanneer deze privacy statement voor het laatst is gewijzigd..Deze privacy statement is op 02-02-2022 voor het laatst gewijzigd.